1
یکی از ارزان ترین روش های اخذ اقامت اروپا در حال حاضر، اقامت لهستان از طریق استخدام در یک شرکت معتبر و فعال می باشد. چنانکه شما دارای نوعی از اقامت مخصوص انجام کار هستید که فقط شامل انجام کار در نزد کارفرمای مشخص می شود و محل کار خود را از دست می دهید، باید دوباره درخواست اجازه اقامت مخصوص کارکنان و کارمندان را نموده و یا با استناد به دلیل دیگری درخواست اقامت کنید.سواحل عالی ، شب ز