1
در حقیقت اجازه اقامت دائم یعنی اینکه فرد متقاضی می تواند برای همیشه در کشور مورد نظر خودش بماند. کارت دارای یک چپ کمپیوتری بوده که شامل نشان انگشت و تصویر شما میباشد. تنها راه ساده اقامت گرجستان؛ اخذ اقامت کارمندی گرجستان است. اگر بتوانید با موارد بالا امتیاز بالای ۴۶۰ دریافت کنید گرفتن ویزا برای شما حتمی است. مهمترین و ترغیب کننده ترین عامل برای اقامت در گرجستان آسایش و امنیت سرمایه گذاری در گ
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments