1
مطابق قوانین مهاجرتی کشور آلمان، افراد غیر اروپائی می‌توانند بوسیله ثبت شرکت برای سهامداران و مدیر عامل شرکت اقامت کشور آلمان را اخذ کنند. پرونده پس از طی نوبت خود بررسی و در صورت تایید مسئول پرونده درخواست انجام معاینات پزشکی را خواهد داشت. سازمانهایی که به مهاجرین کمک میکنند و همچنین دوستان و خویشاوندان نیز میتوانند منابع خوبی برای اطلاعات باشند. امروزه، نروژی های زیادی در کشورهای دیگر به کار
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments