1
اقامت یونان به یکی از سه طریق زیر ممکن است که راحت ترین روش تمکن مالی بدون اجازه کار است. اطلاعات این سایت شامل : بیمه بیکاری، مزایای دوران بارداری و زایمان، اعتبارات مالیاتی، برنامه هایی برای صاحبخانه ها، وامهای دانشجویی، کمک هزینه تحصیلی، بازنشستگی عمومی، خدمات و مزایایی برای سربازان و سایر اطلاعات. از برنامه هاي مهاجرتي در جهان جذاب ترین برنامه مهجرت سرمايه گذاری مجارستان است.